Distances līgums

Šajā interneta vietnē piedāvātās koppasūtījumu pakalpojuma sniedzējs SIA “BUIK”, Reģ.Nr. 40203200153, juridiskā adrese Smilšu iela 10, Jēkabpils, Latvija, LV-5202, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic rezervāciju, turpmāk saukta Klients, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu, kura ietvaros Pārdevējs apņemas sniegt Klientam koppasūtījuma pakalpojumu, atbilstoši Klienta izvēlētajiem nosacījumiem.

Koppasūtījuma noformēšana un apmaksas kārtība

Klients veic pasūtījumu šajā interneta vietnē, norādot vēlamās preces, to skaitu un piegādes veidu, kurus šajā vietnē piedāvā Pārdevējs. Klientam ir iespēja veikt apmaksu par pasūtījumu, lietojot mājas lapā iestrādātos maksājuma rīkus, tais skaitā, veicot apmaksu ar maksājumu karti vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Klientam elektroniskajā pastā nosūtīto un rezervācijai atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un parakstīts izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi Klientam noteiktajā periodā no brīža, kad ir saņemta apmaksa par pasūtījumu.

Atteikuma tiesības

Klientam ir tiesības atteikties no pakalpojuma pirms pasūtījuma noslēguma datuma, nosūtot par to Pārdevējam atteikuma vēstuli uz e-pasta adresi info@katramsaviputni.lv. Ja pasūtījums tiek atcelts 14 un vairāk dienas pirms pasūtījuma noslēguma datuma, nauda par pasūtījumu tiek atgriezta pilnā apmērā. Ja pasūtījums tiek atcelts vēlāk kā 14 dienas pirms pasūtījuma noslēguma datuma, nauda par pasūtījumu netiek atgriezta. Naudas atmaksa tiek veikta 72 stundu laikā no pasūtījuma atcelšanas brīža. Nauda tiek atgriezta uz to pašu maksājuma karti no kuras ir veikts maksājums par rezervāciju.

Datu apstrāde

Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar  Distances līgumu un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Klienta pasūtījumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Klients piekrīt, ka tam uz pasūtījumā norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Klienta pasūtījuma apstrādi. Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Klients var iepazīties mājas lapas sadaļā Privātumu politika

Domstarpību risināšanas kārtība

Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīta ar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirama Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Strīdi starp Klientu un Pārdevēju risināmi savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pārdevējs atsakās apmierināt Klienta sūdzību vai Klients nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajiem risinājumiem un nosaka, ka tā tiesības vai intereses tika pārkāptas, Klients var iesniegt sūdzību Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīga, Latvija, LV-1010 un kas risina patērētāju strīdus. Vairāk informācijas par strīdu risināšanu pieejama šeit. Papildus iepriekš norādītajam, Klients var izmantot elektronisko strīdu risināšanas platformu (ODR), lai atrisinātu strīdus par interneta vietnē pirktajām precēm vai pakalpojumiem. Vairāk informācijas šeit.